XXX РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 05.03.2022

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар со место за натпреварување

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државниот натпревар

Регионалниот натпревар се одржува на 05.03.2022 со почеток во 12:00 часот.

Натпреварот се одржува на повеќе места, заради запазување на правилата наметнати од актуелната пандемија. Детална листа на места, и одговорни наставници за запазување на регуларноста на натпреварот се дадени во табелата подолу. Контакт наставникот и наставниците во „потпис – записник“ се должни на крај на натпреварот да го потпишат записникот во нивниот регион. Сите ментори се должни да се вклучат во спроведувањето на натпреварот како тестатори.

Распоред на учениците по простории за Скопскиот регион (Семос ЕдукацијаЈахја Кемал)

Регион/ институција – домаќинКонтакт наставникПотпис – записник
Гостивар
ОСТУ „Гостивар“
Полина Божиновска
polinaboz@gmail.com
Атиџе Идризи
Љубиша Кундески
Кавадарци
СОУ Гим. „Добри Даскалов“
Зоран Милевски
milevskiz@gmail.com
Марија Колевска
Тања Трајкова
Куманово
СОУ Гимназија “Гоце Делчев”
Јасмина Денковска
denkovska_jasmina@yahoo.com
Марија Смиљков
Бобан Поповски
Прилеп
СОУ Гимназија „Мирче Ацев“
Анета Стојческа
anetastojceska@hotmail.com
Гоце Димески
Летка Дојкоска
Струга
СОУ „Др. Ибрахим Темо“
Славица Секулоска
slavicasekuloska@yahoo.com
Викторија Попоска
Бобан Гавриловски
Струмица
СОУ „Јане Сандански“
Славица Милева Ефтимова
meslavica@yahoo.com
Ивана Димовска
Борче Алексов
Штип
СОУ Гим.„Славчо Стојменски“
Јулија Андова
julijaandova@yahoo.com
Елизабета Стојилкова
Дарко Даме Тасевски
СК – Јахја Кемал
ПСУ „Јахја Кемал“
Селсебил Караагач
selsebil.karaagac@ykc.edu.mk
Анѓелка Андрески
Пранвера Џафери
Јелена Арсовска
Влатко Спасев
СК – Семос Ед.
Семос Едукација
Елена Столевска
elena.stolevska@semos.com.mk
Ирина Иванова
Биљана Тримческа
Билјана Крстиќ
Елена Ристеска
Маја Станковска
Валентина Манеска-Аниќ

Прелиминарните резултати ќе бидат дадени на mendo.mk, кај соодветниот натпревар. Приговори може да се поднесат до понеделник, 7.3 до 13:00 на е-адресата natprevar AT cs.org.mk. Пред поднесување на приговор, менторите задолжително да се потсетат на правилата за поднесување приговор и насоките за што всушност е можно да се поднесе приговор. Неосновани приговори ќе бидат отфрлени и санкционирани.

Листа на учесници ќе биде објавена според пријавите. Доколку има грешки во податоците, тие се по вина на пријавувачот. Овие информации ќе се сметаат за валидни при изработката на сертификатите.  Доколку е згрешено корисничкото име натпреварувачот нема да има можност да учествува на натпреварот.
Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар или ќе бидат дистрибуирани електронски по завршувањето на циклусот.