©2022. ЗИМ - Здружение на информатичарите на Македонија