Права и должности

ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ИМААТ ОДРЕДЕНИ Права и должности 

Листа на права и должности:

За својата работа членовите на Здружението одговараат пред Комисијата за членување, Извршниот одбор, Собранието и пред органите и телата во кои се избрани.