Дејност

Активности

Граѓаните се здружуваат во Здружение на информатичарите на Македонија заради вршење дејности и активности со цел за негување, популаризација и унапредување на информатиката и нејзината примена, подобрување на својот статус и статусот на информатиката во општеството, како и задоволување на потребите од стручни лица и стручна помош во институциите и организациите во државата.

Цели и Задачи

Граѓаните се здружени во Здружението на информатичарите на Македонија заради остварување на поширок заеднички интерес, а како посебни цели и задачи се:

Здружението ги извршува своите задачи преку своите органи и тела, во согласност со овој Статут, правилниците, одлуките и други акти.
Работата на Здружението е организирана во 3 Сектори: И-образование, И-индустрија и И-подмладок.

 

Извештај и финанскиски извештај за последната календарска година.