swMenuFree

Пример - Задачи од делот „Работа на компјутер“ за VI одд. (осумгодишно образование) од Државниот натпревар за основно образование 2012

 

Loading ...
</p>"
© 2009-2019 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.